Home
 
Onze club
 
Gegevensbescherming
Gegevensbescherming

Start nieuw seizoen op maandag 7 september 2020

 

Coronamaatregel:

- enkel ingeschreven leden kunnen de zaal betreden.

- bekijk de uurroosters voor de laatste aanpassingen.

 
 
 
 

GDPRBij GymFlex streven we voortdurend naar vooruitgang en verbetering, daarbij houden we jouw privacy goed in het oog. Jouw vertrouwen in onze vereniging is het allerbelangrijkste voor ons en we willen graag open zijn over welke gegevens we van je verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat je rechten zijn om die informatie te beheren.

Op 25 mei 2018 gaat de Europese regelgeving rond algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook wel gekend onder de engelse term General Data Protection Regulation (GDPR). Deze Europese wetgeving is een aanpassing van de privacywetgeving van 8 december 1992 & bepaalt dat elke organisatie die persoonsgegevens gebruikt, opslaat of verwerkt zich in orde moet stellen met een aantal regels.

GymFlex heeft in het kader van die wetgeving haar privacyverklaring geüpdatet om je privacyrechten te versterken en te verduidelijken. Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor de werking van de club: bijvoorbeeld om je te kunnen verwittigen (nieuwsbrief, e-mail) over bepaalde activiteiten, om je lid te maken van de federatie, om een turnongeval aan te geven, om subsidies aan te vragen bij de stad Mechelen en nog andere clubgerelateerde activiteiten. We geven je gegevens niet door aan derde partijen en stelden We een register op over onze gegevensverwerking, waar je deze informatie allemaal kunt nakijken. 

De volledige privacyverklaring vind je hieronder. Meer informatie over AVG vind je op de site van Dynamo. Voor vragen of feedback over ons nieuwe privacybeleid of de manier waarop we je informatie gebruiken, kun je met ons contact opnemen. We helpen je graag! 

 

1. Algemeen

De vereniging GymFlex vzw, met zetel: Lemmensstraat 42, 2800 Mechelen en ondernemingsnummer 0821.412.430, www.gymflex.be, hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe GymFlex vzw met persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en GymFlex vzw gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. GymFlex vzw houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Dat betekent dat we volgende richtlijnen volgen:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.


GymFlex vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

GymFlex vzw
Lemmensstraat 42, 2800 Mechelen
gymflex.club@gmail.com

 

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

GymFlex vzw verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van GymFlex vzw (uitvoering van de overeenkomst);
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting);
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang);
 • Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van GymFlex vzw (gerechtvaardigd belang);
 • Deelname aan internationale wedstrijden & stages (gerechtvaardigd belang).

 

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt:

 • Identificatiegegevens:
  • Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender;
  • Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:
  • identiteitskaartnummer,
  • internationaal paspoortnummer,
  • nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden);
 • Persoonlijke kenmerken:
  • (Sporttechnische) diploma’s.
 • Beeldmateriaal:
  • Foto's, video's...

 

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende leden of externe organisaties:


5. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan GymFlex vzw verstrekt, kan GymFlex aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden. Zo verstrekt de club onder meer de gegevens aan een derde (verwerker) voor:

 • verwerking ongevalsdossiers (Ethias);
 • website-ervaring (Google analytics, zie extra 5.1);
 • communicatie (mailchimp, zie extra 5.2);
 • het bekomen van subsidies (lokale overheid).

De club geeft nooit persoonsgegevens aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee GymFlex vzw werkingsovereenkomst heeft afgesloten. De verwerkersovereenkomst vermeldt de nodige en afdwingbare afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens zal GymFlex niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kan GymFlex persoonsgegevens delen met derden indien u daarvoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan u steeds  intrekken, zonder dat het afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming. Op dit moment geeft de club geen gegevens door aan derden.

GymFlex verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie (EU), met uitzondering van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de Internationale Gymnastiekfederatie (FIG), de Europese Gymnastiekfederatie (UEG) en leden van het IOC, FIG of UEG - met het oog op deelname aan internationale stages & wedstrijden.

 

Extra: 5.1 Google analytics

GymFlex zw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van GymFlex vzw, en hoe mensen via een zoekresultaat in Google tot de pagina’s van GymFlex gekomen zijn. De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), brengt Google over naar en slaat Google op op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijzen we graag naar het privacybeleid van Google, daar bevindt zich ook het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan GymFlex vzw te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GymFlex vzw heeft hier geen invloed op. GymFlex heeft Google geen toestemming gegeven om via GymFlex vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Extra: 5.2 Mailchimp

GymFlex vzw maakt gebruik van MailChimp om nieuwsbrieven te verzenden naar de leden. Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie. MailChimp kan deze informatie aan derden verschaffen indien MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens MailChimp verwerken. GymFlex vzw heeft hier geen invloed op. GymFlex vzw heeft MailChimp geen toestemming gegeven om via GymFlex vzw verkregen informatie te gebruiken voor andere MailChimp Diensten. Daarom kan u ten allen tijde u uitschrijven van onze nieuwsbrief op onze website gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

6. Minderjarigen

GymFlex vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming geeft. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

 

7. Bewaartermijn

GymFlex vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. GymFlex vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar. Adresgegevens houden we langer bij in archieven in functie van jubileumvieringen of andere evenementen waarvoor we oud-leden, -lesgevers, -vrijwilligers en –bestuursleden uitnodigen.

 

8. Beveiliging van de gegevens.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens GymFlex vzw kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan;
 • GymFlex vzw hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen;
 • Als er aanleiding toe is, zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd;
 • De club en federatie maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd;
 • De medewerkers van GymFlex vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die GymFlew vzw heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien het wissen van gegevens de werking in het gedrang brengt, gebeurt het wissen onmiddellijk na de beëindiging van het seizoen.

U kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

U heeft tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. GymFlex vzw kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan bovenvermeld verzoek.

 

10. Klachten


Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met de voorzitter van de vereniging:  Gilbert Vercammen, 0475 48 42 05, gymflex@proximus.be .

U kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11. Wijziging van deze privacyverklaring

GymFlex vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 15 maart 2019.